The Best Interactive supplier of Quality Car Audio Equipment on The Web    CALL NOW:+60163230920

ECC 600.2

Category: Eton
Product Code: ECC 600.2
Technische Daten ECC 600.2
Kanäle 2
Ausgangsleistung (RMS) 2 x 280 W @ 4 Ω
2 x 480 W @ 2 Ω
T.H.D. < 0,02 %
Frequenzgang 10 Hz - 30 kHz
Signal / Rauschabstand > 70 dB(@1W CEA2006 standard)
Dämpfungsfaktor > 200